Trình thông dịch đồng thời MÜPA

Thiết bị phiên dịch và phiên dịch đồng thời
Thiết bị phiên dịch và phiên dịch đồng thời

Khi khai giảng năm học Sote, chúng tôi đã thông dịch đồng thời cho 1000 người. Hệ thống phiên dịch đồng thời và tất cả các bộ phận của thiết bị phiên dịch đều được kiểm tra hoàn hảo để đáp ứng sự hài lòng của mọi người.

Ý kiến, bình luận?